طعم بيادماندنی


مانای چند کاره

مکالمه امروز من و منوچهر پای تلفن

منوچهر: سلام

مانا: سلام.خوبی؟

منوچهر: آره.شماها خوبین؟

مانا: آره مرسی همه خوبیم.

منوچهر : چه کار میکنی؟

مانا: الان دارم هم نهار می خورم ، هم با شایا شطرنج بازی میکنم و هم به آنیتا شیر میدم!!!


مانا

آفرینش

وقتی بچه ها بزرگ شدند، چگونه براشون توضیح بدم که  فقط با " حضورشون" چقدر لحظات رنگین در زندگی من آفریدند؟


مانا