طعم بيادماندنی


مانا...مانا...کجایی؟

دورم، خیلی دور.

از آنچه دوست دارم باشم، از آنچه که می خواهم باشم.

پس مانا کجاست؟  مانایی که دوستش دارم.

دورم...

دور


مانا

خانم معلم ها

شایا:

مانا می دونی خانم معلم ها به هندونه می گن : هندوانه!!


مانا