طعم بيادماندنی


سیستم آموزشی!

برای شایا توضیح می دهم: بعد از پیش دبستانی ، میریم دبستان که پنج کلاس داره.اول، دوم، سوم ، چهارم و پنجم.بعد از دبستان میریم راهنمایی که سه تا کلاس داره. بعد از "راهنمایی "می دونی کجا میریم؟ 

شایا: رانندگی!


مانا

تفییرات

آنیتا تا دیروز میگفت: بگل مانا خوام!

امروز میگه: مانا منو بگل کن!


مانا

نمی آید!!

نمی آید...

نمی آید...

...

نوشتنم را می گویم!

قهر کرده و رفته...


مانا