طعم بيادماندنی


ما

     ma

            

-            اینقدر عکس سه تایی توی دوربین خودمون کم داریم که وقتی این عکس را دیدم کلی ذوق زده شدم و حیفم اومد که اینجا نذارمش

 

-         دلم می خواد هرکسی که اینجا را می خونه "ما" واقعی را توی ذهنش مجسم کنه.

-         البته مطمئن نیستم که " من" واقعی وقتیه که تازه از خواب پا شده ام و یا وقتیه که دارم میرم مهمونی!!!

  

پ.ن: آخیش!  راحت شدم


مانا