طعم بيادماندنی


برنامه خود را بنویسید

عادت  دوم  

ذهنا از پایان آغاز کنید یعنی به روشنی مقصدتان را بدانید. تا بدانید که می خواهید به کجا برسید.

 

عادت دوم می گوید : برنامه خود را بنویسید و فلسفه و نظام ارزشی خود را تعیین کنید.شعار"رسالت شخصی"personal mission statement  خود را در دل و ذهن تان حک کنید. که نوعی " عادت ر هبری " است.

 

ر هبری با این مساله سر و کار دارد که : چه اموری را می خواهم انجام بدهم و مدیریت با این مساله سر و کار دارد که : چگونه می توانم امور معینی را به بهترین شکل به انجام برسانم.

 

اغلب به عنوان فرد یا گروه آنقدر به کاری که در دست داریم مشغولیم و می خواهیم از نردبان ترقی بالا رویم که متوجه نمی شویم که از همان نخست نردبان به دیوار نادرست تکیه داشته است.(نداشتن ر هبری)

 

بیشتر اوقات والدین نیز به جای ر هبری( هدایت و ایجاد هدف و احساس اتحاد خانوادگی )به تله مدیریت (یعنی به جزئیات و کنترل کردن کارایی و قواعد) می افتند.

 

راه حل بیشتر مشکلات زناشویی هم رهبری بیشتر و مدیریت کمتر است.

  

برای اینکه هر چه سریعتر اختیار زندگی تان را به دست بگیرید دو راه اساسی وجود دارد:

 

1-     هدفی برای خود تعیین کنید و متعهد شوید که به هدفتان برسید

 

2-      عهدی ببندید و حتما بر سر پیمان خود بایستید.

به این ترتیب اختیار زندگیتون را در دست میگیرید و اعتماد به نفس لازم را پیدا میکنید.این اعتماد به نفس ناشی از خویشتن داری و احساس امنیت درونی است.زیرا به شما نشان می دهد که خودتان منشا احساس امنیت خودتانید. و با تمام وجود به اصول و نظام ارزشی خویش پای بندید.حال آنکه منشا احساس امنیت بیشتر افراد دیگرانند.به همین دلیل تا این اندازه از مورد مقایسه گرفتن می هراسند .زیرا دارای ذهنیت" کمبود" هستند.

کلید توانایی تغییر یافتن است.یعنی زمانی که می دانید به راستی کیستید.چه اصول و ارزشهایی برایتان اهمیت داردو چه چیز می خواهید بوجود بیاوریدو تعهدتان بر پایه و اساس کدام ارزشهاست.

  

تمرین:

 

 در مکانی آرام تمرکز کنید و این تمرین را انجام دهید

 

تصور کنید که به مراسم تدفین خودتان می روید که سه سال پس از تاریخ امروز انجام میگیرد.دوستان و خویشاوندان و مدعوین را می بینید که در کنار تابوت شما با چهرهای غمگین گرد آمده اند.

 

قرار است چهار نفر درمورد شما سخنرانی کنند( حالا ما ایرانی ها از این سنت ها نداریم به کنار!)نخستین سخنران یکی از اعضای خانواده تان است.دومین یک دوست.سومین سخنران یک همکار و چهارمین سخنران عضوی از گروهی است که در آن به رایگان خدمت میکنید.

 

اکنون عمیقا بیندیشید که دوست دارید هر یک از این سخنرانان در مورد شما و زندگیتان چه می گفتند و شما را چگونه انسانی معرفی میکردند؟

...

 

آیا می خواهید در زندگی آنها تغییری بوجودآاورید؟  اکنون سه سال فرصت دارید .پس چند دقیقه بنشینید و برنامه و رسالت شخصی خود را بنویسید.

 . 

برداشتی کوتاه از(عادت دوم) کتاب هفت عادت مردمان موثر نوشته استفان کاوی و ترجمه گیتی خوشدل .نشرپیکان

 

مانا