طعم بيادماندنی


برنده - برنده بیندیشید

عادت 4

مفهوم نگرش برنده / برنده این است که همواره جویای منافع متقابل و دو یا چند جانبه باشید.در عادت 4 جایی برای رقابت و مقایسه وجود ندارد.زیرا در عادت 4 ، کار گروهی و همکاری و برنده شدن همه کسانی که در ان ذینفع اند الزامی است. در عادت 4 به جای من می گوییم " ما" . برای این " ما" نه کمترین بلکه بیشترین را می طلبید و بوجود میاورید.

نگرش برنده – برنده این خواهد بود که :" بیا به شیوه ای گفتگو کنیم تا هر دوی ما بتوانیم برای این مساله راه حلی پیدا کنیم که از دیدگاه هر دوی ما مطلوب باشد. آیا با این کار موافقی؟"

اما اگر آن شخص موافقت نکند ،نشانه آن است که بانک عاطفی خالی و سطح اعتماد پایین است.نخست بکوشید که از طریق عادت های 1 و 2و 3 بانک عاطفی خود را پر کنید.

نگرش برنده – برنده می گوید علاوه بر نیکی باید سرشار از شهامت باشید.علاوه بر همدلی باید اعتماد به نفس داشته باشید و علاوه بر با ملاحظه بودن باید شجاع باشید.ایجاد تعادل میان شهامت و ملاحظه امری اساسی است.

شهامت بالا و ملاحظه پایین نتیجه اش نگرش " برنده – بازنده " خواهد بود.یعنی شهامت آن را خواهید داشت که به عقاید خود اهمیت بدهید ولی نسبت به عقاید دیگران بی ملاحظه خواهید بود

ملاحظه بالا و شهامت پایین نتیجه اش نگرش " بازنده- برنده " است.یعنی نسبت به عقاید طرف مقابل بسیار با ملاحظه خواهید  بود اما شهامت آن را نخواهید داشت که عقاید خود را ابراز کنید.

در نگرش برنده – برنده باید میان احترام به خود و احترام به دیگران تعادل ایجاد کنید.

 

برداشتی کوتاه از - عادت چهارم - کتاب هفت عادت مردمان موثر نوشته استفان کاوی و ترجمه گیتی خوشدل .نشرپیکان

 


مانا