طعم بيادماندنی


شمال

چه لذتی داره، منظره زیبای جاده چالوس همراه با صدای بلند و رسای  خانم سلین دیون که  این کلمات عاشقانه را  می خونه

 

Hush, love

I see a light in the sky
Oh, it's almost blinding me
I can't believe
I've been touched by an angel with love

Let the rain come down and wash away my tears
Let it fill my soul and drown my fears
Let it shatter the walls for a new, new son

A new day has come

 

وقتی شایا ساعت ها و بدون خستگی در طبیعت بازی میکنه.شن بازی میکنه.به هزار پاها دست میزنه.اسب سواری میکنه .سنگ جمع می کنه....و ما هول میشیم که مبادا این لحظه ها را جاودانی نکینم.

 و چه لذتی داره وقتی درتله کابین نشستی و به پایین خیره می شی و زیبایی ها را درک میکنی و پیش خودت فکر میکنی که چند سال پیش اگه بود ترس از ارتفاع داشتی و نمی تونستی پایین را نگاه کنی ولی بر فوبیا ت پیروز شدی و الان – همین لحظه- به خودت می بالی.

 


مانا