طعم بيادماندنی


تعطیلات!

شاید رفته تعطیلات تابستانی.نمی دونم؟

" حس نوشتنم" را میگم. احتمالا خسته است.همه احتیاج به تعطیلات دارند.چرا اون نه؟

شاید بعد از یک تعطیلات و مسافرت و خوشگذرانی و تفریح و رسیدن به کارهای عقب افتاده دوباره برگرده.

از همه کسانی که به اینجا سر میزنند عذر خواهی میکنم.از دست " حس نوشتنم" دلگیر نشین!

 

 

زود برمی گردم.شاید بعد از تعطیلات....


مانا