طعم بيادماندنی


ای- کیو

      - به مناسبت روز stress free day مینا ایمیلی برام فرستاده بود که یک قسمتش را بزرگ نوشتم روی دیوار آشپزخانه ام که هر لحظه یادم بمونه

Laugh insanely – Love truly – Forgive quickly

 

 

-     کلاس  زبان زندگی    آی بهم مزه میده..... عجیبه  که اینقدر از درک احساساتم دور بوده ام.دارم تمرین میکنم که هر لحظه احساساتمو بیان کنم  و خوشحالم از اینکه شایا هم می بینه و یاد میگیره.دیروز یک نقاشی از یک آقایی کشیده بود که خودش گفت " این آقا بی حوصله است."

 

-     پذیرش احساسات بخش بزرگی از خود باوری است و خود باوری عموما اولین مرحله رشد فردی در نظر گرفته میشود.  " از کتاب هوش هیجانی برای همه"

 

واین کتاب هم دقیقا حرف های کلاس زبان زندگی را به روش خودش میزنه .تمام حرف بر سر چند تا عامل اصلی است: شناخت احساسات - شناخت نیازها - مسولیت پذیری

-         الان کاملا هیجان زده و کنجکاومنیاز دارم بدانم جلسه بعدی کلاس در مورد چی می تونه باشه؟

 


مانا