طعم بيادماندنی


قبله عالم

دیروز صبح شایا خوابش میومد.  ازم پرسید: مانا هوا روشنه؟    گفتم :آره .     گفت پس تاریکش کن .می خوام برم بخوابم!

و هرچقدر هم  توضیح دادم که کار خورشید و ماه  دست من نیست، فایده ای نداشت!


مانا