طعم بيادماندنی


B poly

فکر می کردم یادم رفته باشه.یا حداقل سرعتم خیلی کم شده باشه.ولی از لحظه اولی که نشستم و" اتو کد" م را باز کردم ،دستورات ناخودآگاه پشت سر هم و سریع اومدند و یک حالی به من دادند!!

نه تنها یادم نرفته بود بلکه سرعتم هم کم نشده بود.فقط دستور bpoly  را فراموش کرده بودم! که بعد از 2 سال و نیم خیلی هم عجیب نیست.

اینها همه یعنی اینکه من توی خانه کار گرفته ام و شدید مشغولشم.

کم کاری وبلاگی منو ببخشید.


مانا