طعم بيادماندنی


انواع عشق

انواع عشق طبق نظریه اریک فروم

 

1-     عشق برادرانه:  زمینه همه عشق ها است. و آن همان احساس مسولیت، دلسوزی، احترام و شناختن همه انسانها و آرزوی بهتر زندگی کردن دیگران است.

اگر توانایی دوست داشتن در ما تکامل یافته باشد ، چاره ای جز دوست داشتن مردم نداریم.عشق برادرانه بر این احساس مبتنی است که همه ما یکی هستیم.

 

 .

2-     عشق مادرانه:  که قبول بدون قید و شرط زندگی کودک و احتیاجات اوست. که یکی مسولیتی است برای ادامه حیات و رشد کودک و دیگری رویه ای است که در کودک عشق به زندگی را احیا می کند و در او این احساس را بوجود میاورد که : زنده بودن چه خوب چیزی است. چه خوب است که من پسر یا دختری کوچکم! چه خوب که من روی این زمینم.

برای اینکه مادری بتواند علاوه بر شیر، عسل نیز بدهد نه تنها باید " مادر خوبی" باشد بلکه باید آدم شاد و خوشبختی نیز باشد

 

 

3-     عشق جنسی: ماهیت این عشق فقط به یک نفر محدود میشود و دارای نوعی کیفیت انحصاری می باشد.عشق اساسا باید یک عمل ارادی ، یک تصمیم برای وقف کامل زندگی خودم برای زندگی دیگری باشد.عاشق کسی بودن تنها یک احساس شدید نیست ، بلکه تصمیم است،قضاوت است،قول است.

4-     عشق به خود: عشق به خود با عشق به دیگران پیوندی ناگسستنی دارد.همیشه در همه کسانی که قادرند دیگران را دوست بدارند ،نوعی عشق به خود نیز وجود دارد.فردی که قادر است عشق بورزد و عشق ورزیش با باروری همراه است ،خودش را نیز دوست دارد.

در صورتیکه آدم خودخواه خود را بیش از حد دوست ندارد!بلکه کمتر از اندازه دوست دارد.از نثار کردن لذتی نمیبرد.او فقط می خواهد شکست خود را در مورد عشق به خود جبران کند.

شخص نا خود پسند نیز قدرت عشق ورزیدن در او فلج شده و کینه به زندگی در اعماق هستی او ریشه دوانده

 

 

5-     عشق به خدا: انسان واقعا متدین، اگر پیرو اساس یکتا پرستی باشد، هرگز برای چیزی دعا نمی کند و از خدا انتظار چیزی ندارد.او به اصولی که خدا نمایند ه آنهاست ایمان دارد،اندیشه او حقیقت ،زندگی او عشق و عدالت است.عشق به خدا برای او یعنی اشتیاق به کسب توانایی کامل برای دوست داشتن  و اشتیاق کامل برای تحقق بخشیدن چیزهایی در نفس خود که خدا مظهر آنهاست.  بدون اینکه حتی در مورد خدا حرف بزند و نام او را بیاورد.ماهیت عشق آدمی به خدا همپایه عشق او به انسان است.

 

گزیده ای از کتاب هنر عشق ورزیدن اریک فروم ترجمه پوری سلطانی انتشارات مروارید.

 

پ.ن: دل خودم سوخت! چون هرکدام از سرفصل ها خیلی گسترده بودند و من مجبور شدم که خیلی کوتاهشون کنم!!


مانا