طعم بيادماندنی


حال غیر قابل توصیف

فکر کن داری به مانیتور یک دستگاه سونوگرافی توی مطب یک دکتر نگاه میکنی.   یک بچه کوچولو را می بینی که داره ورجه وورجه میکنه و مدام دست و پاهاشو تکون میده.   زل زدی توی صفحه مانیتور تا دیدن هیچ کدوم از حرکاتش را از دست ندی.    بعد دکتر بهت میگه که اندازه قد بچه 8/13 سانتیمتره.    داری به عدد 8/13 فکر میکنی،که یکدفعه دست کوچکشو  می بینی که به سمت صورتش برده و داره شصتشو می مکه.   محو این صحنه میشی.    اندازه انگشت یک بچه 8/13 سانتی را مجسم میکنی که اونو داره می مکه...

بعد به این فکر میکنی که تمام این اتفاقات داره توی رحم تو، در بدن تو، اتفاق می افته.    چه حالی میشی؟  من الان همون حال را دارم...


مانا