طعم بيادماندنی


حال بهاری من

عاشق هوای بهاری تهرانم، وقتی که آسمان آبیه آبیه،بالای کوه ها یک کم برف سفیده...

دلم می خواد برم پیاده روی

دلم می خواد سفره هفت سین بچینم

دلم می خواد با شایا بریم ماهی قرمز بخریم

دلم می خواد برم یک روپوش و روسری بهاری خوشگل بخرم( با هیکل ۶ ماه حامله ام چه کنم؟!!)

دلم می خواد بریم مسافرت

دلم می خواد زودتر عید بشه


مانا