طعم بيادماندنی


بستنی

بالاخره خوردم!    اون هم از نوع رنگی رنگیش.

ولی آنقدر توی ذهنم به مزه اش فکر کرده بودم که دیگه اون مزه را نمیداد!


مانا