طعم بيادماندنی


یین و یانگ

متاسفم که مجبور میشم بعضی از کامنت ها را پاک کنم.

متاسفم که بعضی ها اینقدر در درونشون خراب و داغونند که نمی تونند زندگی بقیه را راحت تماشا کنند.

متاسفم .....  دلم می خواد وبلاگمو برای دل خودم بنویسم نه برای خوشامد دیگران.

خوشحالم که چهارشنبه سوریه.

خوشحالم که امشب مهمونی دعوتیم

خوشحالم که عید نزدیکه

خوشحالم که شایا تا صبح سرفه نکرد.

خوشحالم که دوستای خوبی دارم که اینجا را می خونند.

خوشحالم که این وبلاگ را  دارم.

 

 

 


مانا