طعم بيادماندنی


کودکی

صمیمی ترین دوست شایا توی مهد کودک بهش گقته که" تو دیگه بزرگ نمیشی و همین طور کوچولو می مونی." وقتی داشت اینو برام تعریف میکرد تمام صورتش پر از غم بود.

می دونستم - به عنوان یک مادر هر چقدر هم بهش بگم که" اینطوری نیست و تو بزرگ میشی" نمی تونم اثر ناراحت کننده حرفی که دوستش بهش زده را کم کنم.

بچگی دورا ن سختیه. یاد بچگی خودم می افتم .چقدر حرف ها و رفتار های دیگران می تونست باعث ناراحتی من بشه و من قدرت منطقی مقابله با اونها را نداشتم.

به قول یک جمله که از یک فیلم یاد گرفتم:

کی گفته بچگی بهترین دوران زندگی آدمه؟  بچگی دورانیه که وقتی تمام شد ، تمام دوران بزرگسالی باید سعی کنی بر خاطرات و مشکلات دوران کودکی ت غلبه کنی!!


مانا