طعم بيادماندنی


آفرینش

وقتی بچه ها بزرگ شدند، چگونه براشون توضیح بدم که  فقط با " حضورشون" چقدر لحظات رنگین در زندگی من آفریدند؟


مانا