طعم بيادماندنی


شنیدن

دیروز بعد از مدتها دکتر هولاکویی را گوش می کردم. دوباره یاد گرفتم:

-         از امروز وقتی شایا با من حرف میزنه ، حتما به چشمهایش نگاه می کنم

-          از امروز سعی میکنم وقت حرف زدن با او بشینم و هم سطح او بشوم.

-         از امروز شایا 10 حرف می زنه و من فقط یکی

-         از امروز به بعد هر گز صحبت کودکم را قطع نمی کنم ولی اگر او با من حرف بزند ، حرفم را قطع می کنم و به او گوش می دهم.

-         می دانم جایی که قدرت  و فرمان وارد بشود ، محبت خارج می شود.

-         می دانم که باید مدام احساسات شایا را ازش بپرسم و فقط شنونده باشم و هیچ توضیح و توجیه و حرف اضافی نزنم.فقط بشنوم.

-         باید با مهربانی به او بیاموزم در غیر این صورت کودکم را نسبت به حرف هایم بی اعتنا می بینم.

-         می خواهم بشنوم و ببینم دوباره و دوباره

 

امروز دوباره مانایی تازه ام.


مانا