طعم بيادماندنی


از یکی بگیر.به یکی بده!

دارم سعی می کنم شایا رااز شیشه شیر بگیرم.

دارم سعی می کنم آنیتا را به شیشه شیر عادت بدهم .

نه شایا شیشه را ول می کنه و نه آنیتا شیشه را میگیره!!

در هر دو مورد نا موفقم.


مانا