طعم بيادماندنی


خانم جفت

دیروز مامانم ازمن پرسید" فردا چند سالت میشه؟"     گفتم :" میشم جفت 3".        گفت :" یعنی هنوز 32 سالته.       هنوز خیلی کوچکی.میرزا کوچک خانی!"         فکر کردم "32 سالمه و کوچکم! چطوری ممکنه؟"         بعد که فکرم را مزه مزه کردم ، بهم خیلی چسبید.   بعنی حداقل یک نفر هست که فکر کنه هنوز من خیلی کوچکم!

***

یک جفت دیگه:

امروز در روزی که جفت یک داره و در سالی که جفت 8 داره من سنم جفت 3 شده!  در  تاریخ سال میلادی هم امروز دو تا 2 و دو تا 9 و دو تا صفر داریم!!


مانا