طعم بيادماندنی


از مضرات دانشگاه!!

به خاطر اگزمای  پوستی آنیتا ، هر مطلب جدیدی که راجع به اگزما و آلرژی به دستم برسه، مطالعه می کنم.

به تحقیقی از دانشگاه ییل برخوردم راجع به نوزادان با اگزمای پوستی.

در این تحقیق که 885 نوزاد را شامل میشده، یکی از نتایج این بوده که هر چقدر میزان تحصیل مادر بالاتر باشه، احتمال اگزمای پوستی نوزاد بیشتر است!!!


مانا