طعم بيادماندنی


مهد سرما

دوماه است  که برنامه ما اینه:

شایا به مهد میره ، شایا آنجا سرما میخوره . سپس آنیتا سرما میخوره . بعد مانا سرما میخوره . آخرش منوچهر سرما میخوره. دوباره . شایا که به مهد میره سرما میخوره. سپس آنیتا سرما می خوره و...

.

تقاضا: 

 

ای مامانا ! لطفا بچه های مریض را به مهد نفرستید. مرسی.

.

.

 

پ.ن: از اونجایی که برنامه مریضی های این دوماهه پدرم را درآورده، شعار جدیدم این روزها اینه:

 

فرقی نداره چه کار داری میکنی ، یادت باشه لذتش را ببری!

 


مانا