طعم بيادماندنی


برو حالشو ببر!!

فرض کن در یک مهمانی یکی میاد بچه کوچکت را  میگیره تا تو راحت شامت را بخوری و یا یکی بچه ات را سرگرم میکنه تا تو با خیال راحت برقصی و خوش باشی ، اونجاست که فکر میکنی چقدر این کمک های کوچک می چسبه و باز فکر میکنی چرا تا حالا خودت به  مادریک بچه کوچک  از این کمک ها نکرده ای؟اونوقت دوباره از دست خودت حرص می خوری که چرا اینقدر از روابط اجتماعی کم می دونی . و باز هم تقصیر را می اندازی گردن خواهر و برادر نداشتن خودت!!!

به خودم:

پس کی می خواهی این چیز ها را یاد بگیری؟...

 


مانا