طعم بيادماندنی


شادی ممنوع!

آنیتا را برده بودیم دکتر برای واکسن 6 ماهگی اش.در سالن انتظارکه بودیم ،  از معدود وقت هایی بود که آنیتا خارش پوستی نداشت و سرحال سر حال بود و صدای خنده اش مطب را برداشته بود طوریکه توجه همه به ما جلب شده بود.

بعد از تزریق واکسن سه گانه آنیتا را در حال گریه کردن به سالن انتظار بردیم تا پالتویش را تنش کنیم.مادری رو به دختر کوچکش کرد و بلند بلند گفت: دیدی بهت گفتم بعد از هر خنده ، گریه است.همیشه یادت باشه!

 

چقدر این خرف آشنا بود. بارها در مدرسه از این و آن ، شنیده بودمش.حتی بعضی ها بعد از خنده های زیاد خودشون اشکشون را در میاوردند تا مبادا بعدا بلایی سرشون بیاد!

این هم از فرهنگ سنتی گل و بلبل ما!فرهنگ ضد شادی...

.

.

پ.ن: ببخشید که جواب کامنت های چند تا پست آخر دیر شد...

 


مانا