طعم بيادماندنی


لیست خوشبختي

خوشبختی یعنی قدم از قدم که برداری صدای پای پسر کوچولوتو بشنوی که داره دنبالت میاد.

خوشبختی یعنی از در که بری تو صدای جیغ خوشحالی پسرتو بشنوی.

خوشبختی یعنی وقتی پسرت نازت میکنه و با لبخند به چشمات نگاه میکنه تا قوربون صدقه اش بری.

خوشبختی یعنی شنیدن صدای قهقه اش وقتی داره با باباش بازی میکنه.

خوشبختی یعنی لجبازی یچه گانه پسرت وقتی می خواد فقط تو بهش شیر و غذا بدی.

خوشبختی یعنی وقتی موقع شیر خوردنش به چشمات نگاه می کنه و لبخند میزنه.

خوشبختی یعنی دانستن اینکه خوشبختی یه موجود کوچولو در "تو" خلاصه میشه.

...

...

  میدونم چند ساله دیگه احساساتش نسبت به من عوض میشه.دیگه دنبالم راه نمی افته.ازبیرون که بیام برام جیغ نمی کشه.دلش می خواد بیشتر تنها باشه.خوشبختیش در"من"خلاصه نمیشه.با وحود اینکه میدونم لیست خوشبختی در گذر زمان عوض میشه ولی مطمئنم از الان طولانیتر میشه.


مانا