طعم بيادماندنی


تجربه

درسته که گاهی خیلی سخته...

درسته که خیلی وقت ها خسته میشی...

درسته که بعضی شب ها تا صبح نمی خوابی...

درسته که گاهی کم میاری...

ولی وقتی بغلشان میکنی ،

آنقدر احساس آرامش و لذت داری،

که اون لحظه را با هیچ چیز، هیچ چیز، در دنیا عوض نمیکنی.


مانا