طعم بيادماندنی


اگر و فقط اگر

امروز می تونه بهترین روز زندگی تو باشه...

اگر و فقط اگر خودت بخواهی.


مانا