طعم بيادماندنی


طلبکار

گفتگوهای من و پسر گل فروش:

گل فروش: خانم گل بدم

مانا: مرسی آقا نمی خوام

گل فروش( ملتمسانه): ارزون میدم ها!

مانا: نمی خوام آقا

گل فروش: بخر دیگه!

مانا( جدی) : نمی خوام

گل فروش( با قیافه عصبانی و درحالیکه داره داد میزنه):بخر دیگه .آخریشه. می خوام برم کار دارم!!!


مانا