طعم بيادماندنی


اینجا تهران- هوا عالی!

دیروز عصر در راه برگشت به خانه ، در تمام مسیر لبخند زدم.دست خودم نبود. چمن ها و درخت ها سبز سبز بودند. گل ها ارغوانی و بنفش و زرد. آسمان سفید و خاکستری و کوه بنفش شده بود.

زیبایی  و رنگ ها نفسم را بند آورده بودند.

اثرش مثل آن ابسلوت ماندارینی بود که در باغ کن ، نادر و شکیبا خوردم و هر کاری می کردم که لب هام را از حالت لبخند در بیارم و قیافه ام را جدی کنم ، نمیشد!!!

.

.

یعنی آنهایی که شهر هاشون همیشه همین رنگیه ، مدام لبخند می زنند؟


مانا