طعم بيادماندنی


مانا...مانا...کجایی؟

دورم، خیلی دور.

از آنچه دوست دارم باشم، از آنچه که می خواهم باشم.

پس مانا کجاست؟  مانایی که دوستش دارم.

دورم...

دور


مانا