طعم بيادماندنی


کله معلق

آنیتا دیگه به سنی رسیده که دلش نمی خواد توی بغلم خودش را رها کنه و آرام شیرش را بخوره.

دوست داره وقت شیر خوردن بایسته!... معلق بزنه!...باسنش را هوا کنه!... همین طور که داره شیر می خوره از بغلم بیاد پایین و ایستاده بخوره!... بچرخه!... و حتی لباسمو بزنه کنار و خودش سر شیشه اش(!) را پیدا کنه و شیرش را بخوره!....

من هم سعی میکنم از تک تک لحظاتش لذتم را ببرم.


مانا