طعم بيادماندنی


التماس

اینقدر سر و صدا نکن.   مگه با تو نیستم؟ خفه شو دیگه.   خسته شدم از دستت. دیگه داری حرصمو در میاری.

ازت خواهش میکنم آرومتر. نمی بینی داره نگاهمون می کنه؟ یواش تر.

داره میاد این طرف. اگه صداتو بشنوه چی؟

اگه بفهمه قلبم براش اینقدر تند میزنه چی ؟

 


مانا