طعم بيادماندنی


اگه من معلم بودم...

اگه من معلم بودم می رفتم چند تا دوره و کلاس راجع به خصوصیات بچه ها در سنین مختلف و نحوه برخورد صحیح با اونها می دیدم

اگه من معلم بودم بچه ها که وارد کلاس می شدن از جام بلند می شدم وبهشون سلام می کردم

اگه من معلم بودم و یک دیکته 88 کلمه ای می گفتم و یکی از بچه ها 2 تا کلمه را غلط می نوشت بهش یادآوری می کردم که "تو 86 کلمه را صحیح نوشتی."

اگه من معلم بودم توی زنگ های تفریح می رفتم توی حیاط و با بچه ها بازی می کردم

اگه من معلم بودم از امتحان و کارنامه خبری نبود.

اگه من معلم بودم وقت حل تمرین یه موسیقی موتزارت توی کلاس می ذاشتم

اگه من معلم بودم شاگردامو با اسم کوچک صدا می زدم

اگه من معلم بودم درس اول هر کلاسم "دوست داشتن" بود.

اگه من معلم بودم ....


مانا