طعم بيادماندنی


استنتاج منطقی

 شایا در فوتبال طرفدار تیم پرتقاله.

چرا ؟

آخه میوه پرتقال خیلی دوست داره!

 


مانا