طعم بيادماندنی


و اما...

و اما دعواهای خواهر و برادر...

یک لحظه چنان به هم می پرند،  که قلبم می ایسته...

سه  دقیقه بعد چنان با هم می خندند ، که شاخ در میارم!


مانا