طعم بيادماندنی


بسه دیگه اینترنت گردی.پاشو...

آنیتا خوابیده، شایا مهدکودکه و من حداقل ۶۶ تا کار دارم که باید انجامشون بدم .

اونوقت نشسته ام اینجا پای کامپیوتر و از جام هم بلند نمیشم...


مانا