طعم بيادماندنی


تعصب بی تعصب

زندگی به من یاد داده که روی هیچ کدام از عقایدم پافشاری نکنم.ممکنه چند ساله بعد عقیده خودم در موردشون عوض بشه!

 


مانا