طعم بيادماندنی


آه ...

لپ تاپم خرابه.

...

دلم برای اینجا تنگ شده بود.

فعلا همین.


مانا