طعم بيادماندنی


فرهنگ لغات آنیتا

مخخخخ = می خوام

نه خخخخ= نمی خوام

داب داب عبا... کدا....= تاب تاب عباسی   خدا منو نندازی!

ایو  چتورته = الو چطوری؟

آب ایندون= آب هندونه

با = باز ، بغل، بالا

د= در، بسته، درش را باز کن!

اینو= این ، این را، اسم این را بگو، این را نگاه کن!

ماما= مانا، این مال مانا است!( به همین صورت ددی و دادا)

اه( با کسره در الف)= بده، پاشو ، بیا، بشین، برو!

نه= آره، بله،نه!!می خوام

نانای= آهنگ، رقص، آهنگ را بزار، پاشو برقص، سوسن خانم!!!اسباب بازی را روشن کن!!!

آب بادی= آب ، آب بازی، شستن، حمام، دریا

به به = غذا ، این را می خوام بخورم، گل سر! شانه زدن مو!!!


مانا