طعم بيادماندنی


ما هم بلدیم غر بزنیم!!

دیروز داشتم فکر میکردم که وای ...دوباره هوا سرد شد، دوباره وقت بیرون رفتن باید کت این را تنش کنم ، کلاه اون یکی را سرش کنم، ژاکت این را بپوشانم ، بعد توی ماشین کت این را از تنش در بیارم، کلاه اون یکی را از سرش بردارم، بعد این بخواد ژآکتش را از تنش در بیاره چون گرمش میشه، اون یکی می خواد کلاه توی سرش بمونه چون کلاهش را دوست داره و نمی فهمه که سرش عرق میکنه و بعدا از ماشین پیاده بشه ممکنه سرما بخوره، بعد وقت پیاده شدن از ماشین دوباره همه این چیزها را تنشون کنم و ....  ای خدا پس کی تابستون میشه؟؟؟

...

با همین چند خط غر ساده ،‌حالمان کمی بهتر شد...


مانا