طعم بيادماندنی


مخخخخ قدیمی - می خوام جدید

آنیتا جمله های ٢ کلمه ای اش را شروع کرده

شیر می خوام.

آب بازی می خوام.

تاب بازی می خوام.

 اینو  می خوام.

می خوام.

به منوچهر می گم خدا به آینده ما رحم کنه. دخترمون از " می خوام" شروع کرده!!!


مانا