طعم بيادماندنی


تفاوت دختر و پسر!!!

مجله تایم دو سال پیش مقاله ای چاپ کرد در مورد تاثیر خواهر و برادر در زندگی یکدیگر. بر طبق آن مقاله اثر پذیری کودک از والدین ١٧ درصد و یاد گیری از خواهر یا برادر بزرگ تر ٣٣ درصد می باشد.

حالا حکایت ما است... هر چقدر می خواهم به آنیتا یاد بدهم که تو دختری و نمی تونی مثل شایا ایستاده جیش کنی، باز هم تا لگنش را می بینه شلوارش را در میاره و جلوش می ایسته و می گه : جیش!!!!


مانا