طعم بيادماندنی


آنیتا و اسم ها

- اسمت چیه؟

- آنا

...

وقتی قایم میشه و می خواد بگه آنیتا را پیدا کنید اسمشو صدا میزنه: آندی

...

شایا را صدا میکنه: شا

عاشق " شا " گفتنش هستم. داد میزنه: شاااااا

...

تازگی ها از " ماما" تبدیل شده ام به " مانا"

...

- تو خوشگل کی هستی؟

- شا

- تو نازناز کی هستی؟

- شا

- تو عسل کی هستی؟

- شا

 


مانا