طعم بيادماندنی


این راننده های دیوونه...

اگه زنی را دیدین که پشت فرمان نشسته و رانندگی میکنه ، داره با یک دست بشکن میزنه ، با گردنش قر های ریز میاد و بلند بلند آواز می خوانه ...لطفا جوری بهش زل نزنین که انگار خل شده!!! اگه صندلی عقب ماشین را نگاه کنید دوتا بچه کوچک می بینید که حوصله شو ن از ترافیک سر رفته و مامان بیچاره شون داره سعی اش را میکنه تا این اوقات را قابل تحمل کنه


مانا