طعم بيادماندنی


حلقه

شایا : برای زنم  یک انگشتر می خرم که از انگشتر تو خیلی بیشتر برق بزنه!

مانا: چه خوب

شایا : تازه روی انگشترش هم یک باربی داشته باشه تا وقتی زنم خواست با اسباب بازی بازی کنه دکمه اش را بزنه و باربی اش را در بیاره و باهاش بازی کنه!


مانا