طعم بيادماندنی


به نه بگو نه!

همیشه در رشته ما - مثل اکثر رشته ها- بودند کسانی که با کارهای جدید و نوآوری مخالفت می کردند. به خصوص وقتی کار به مرحله اجرایی کردن طرح می رسید مخالفت ها بیشتر میشد و دلیلشون هم این بود که" شما هر چقدر از این دیتیل ها کار کنین، در نهایت یک کارگر افغانی باید این ساختمان را بسازه و از اونها هم این کارها بر نمیاد!"

شاید دلیل اینکه دیتیل های معماری ما هنوز بعد از 20 سال عموما تغییری نکرده همین حرفها باشه.

تبلیغ   realenergy  کمپانی  shell به نظرم جوابی به همین افراده :

Isn't it high time someone got negative about negativity?

Yes.it is

Look around .the world is full of things that according to nay-sayers should never have happened.

"impossible."

"impractical.l"

"no."

And yet "yas."

Yes, continents have been found.

Yes, men have played golf on the moon.

Yes, straw is being turned into biofuel to power cars.

Yes,yes,yes.

What does it take to turn no into yes?

Curiosity. An open mind. A willingness to take risks. And when the problem seems most insoluble, when the challenge is hardest, when everyone else is shaking their heads,to say: let's go.


مانا