طعم بيادماندنی


قصه های من و رژیمم!

من گشنمه

و انگار هیچ وقت سیر نخواهم شد!!

...

 

پ.ن: با اجازه از فروغ


مانا