طعم بيادماندنی


و بهار در راه است...

هوای تهران واقعا بهاری شده ؟ یا چون شیشه های ماشینم تمیز شده من اینجوری فکر میکنم؟!


مانا