طعم بيادماندنی


آخه من اینجور وقت ها چی بگم؟

شایا: مانا می دونی ما روح داریم؟ مامان بزرگ ارشان روحش رفته پیش خدا.ارشان هم براش دعا کرده. خدا هم اونو برده یک جایی خیلی زیر خاک.که هرچقدر خاک را کنار بزنیم پیداش نمی کنیم... روح مامان بزرگش پیش خداست.ولی مامان بزرگ تو خیلی خیلی پیر شد و مرد!!


مانا